§ 1 Navn Foreningens navn er Verdens kvinder i Danmark.

Foreningen er hjemmehørende i København.

§ 2 Formål Formålet med foreningen Verdens kvinder i Danmark er at fremme ligestilling og kontakten mellem kvinder i hele verden:

∙ gennem oplysningsvirksomhed

∙ gennem egne aktiviteter

∙ og i samarbejde med andre foreninger og organisationer

Herudover sætter vi os også de mål,

∙ at hjælpe integrationen af indvandrerkvinder i det danske samfund,

∙ at styrke en positiv offentlig holdning til integrationsproblemer

∙ at skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder

§ 3 Aktiviteter

Til opfyldelse af formålet kan Verdens kvinder i Danmark udarbejde eller tage initiativ til udarbejdelsen af publikationer, film, edb eller anden formidlingsaktivitet. Foreningen kan tage initiativ til, eller gennemføre egne undersøgelses- og monitoreringsprojekter. Foreningen kan afholde seminarer og udstillinger.

Verdens kvinder i Danmark kan forestå konsultationer og lobbyvirksomhed vedrørende kvindespørgsmål. Endelig kan foreningen tilbyde foredragsrækker, studiekredse, aftenskolevirksomhed og andre former for oplysningsvirksomhed. Som led i opfyldelsen af sin målsætning skal foreningen arbejde for en bred folkelig debat vedr. kulturelle, kvindepolitiske og samfundsaktuelle forhold, samt for etablering af miljøer, hvorfra disse aktiviteter kan organiseres.

§ 4 Opbygning og medlemskab

Foreningen er en sammenslutning af individuelle medlemmer. Alle, der kan støtte foreningens formål, kan blive medlemmer.

Stk. 2 Udmeldelse af foreningen Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 5 Arbejdsgrupper Verdens kvinder i Danmarks bestyrelse kan etablere arbejdsgrupper til varetagelse af særskilte aktiviteter, der bidrager til udviklingen af foreningens målsætning.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Foreningen Verdens kvinder i Danmarks højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært træder sammen hvert år inden 1. juni. Det indkaldes med 4 ugers varsel af bestyrelsen med udsendelse af dagsorden. Dagsorden for ordinært årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab og orientering om budget for indeværende år 4. Godkendelse af arbejdsplan for aktivitetsåret 5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for individuelt medlemskab 6. Valg af forkvinde og øvrige bestyrelse 7. Valg af mindst 1 og max 3 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 kritiske revisorer 9. Eventuelt

§ 7 Stemmeret på generalforsamlingen Stemmeret på årsmødet har alle individuelle medlemmer, der senest en måned før årsmødet har indbetalt kontingent. Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret ved beretningen. Generalforsamlingen er åben for alle, og alle uden stemmeret deltager med taleret.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt 1/3 af denne eller 1/3 af medlemmerne ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel gennem samme procedure som ved ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen skriftligt er fremsat over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§ 9 Forslag Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før dennes afholdelse og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før.

§ 10 Bestyrelsens sammensætning Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Valgbar er alle med stemmeret, jf. §7. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 11 Bestyrelsens møder Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året.

§ 12 Regnskab og formue Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningen Verdens kvinder i Danmark skal benytte ekstern revisor, såfremt foreningens budget overstiger 50.000 kr. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling forelægges og kommenteres af de to valgte kritiske revisorer. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomiske beslutninger. Til assistance vedr. bogholderi kan bestyrelsen bevilge afholdelse af udgifter til ekstern bogføring. Foreningens formue, udover den likviditet, som den daglige forretningsgang kræver, skal forvaltes efter de retningslinier, der gælder vedr. umyndiges midler.

§ 13 Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes udadtil i de løbende forretninger af forkvinden. I alle andre tilfælde forpligtes foreningen udadtil ved underskrift fra forkvinden og yderligere ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer hæfter kun i det omfang, som følger af de almindelige forretningsmæssige bestemmelser.
Bestyrelsen kan give prokura.

§ 14 Vedtægtsændring og nedlæggelse Vedtægterne kan ændres ved almindeligt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Dog kræves 2/3-flertal for at nedlægge foreningen. Ved nedlæggelse tilfalder alle foreningens midler Grevinde Danners stiftelse. Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22 september 2005. Senest justeret på generalforsamlingen d. 24. maj 2022.


Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv gerne nedenfor eller på mail.


    [recaptcha]

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.